Reklamační řád

Reklamační řád
Tento reklamační řád se vydává pro účely vyřizování práv z odpovědnosti za vady ze vztahů mezi společností MOTOCENTRUM HK, s.r.o., IČ: 49285351, se sídlem Kladská 1194/18, Hradec Králové 500 03, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4417, (dále jen „Společnost “) a jejími kupujícími.
Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Společnosti  (dále jen VOP) v platném znění.

I. Uvedené pojmy
1. Odběratelem se rozumí kupující fyzická nebo právnická osoba-podnikatel s IČ, Odběratelem spotřebitelem se rozumí fyzická osoba-nepodnikatel
2. Odpovědností za vady se rozumí:
a) odpovědnost za množství dodaného zboží
b) odpovědnost za kvalitu dodaného zboží
3. Reklamace je jednostranný písemný právní úkon odběratele směřující k uplatnění práv z odpovědnosti Společnosti za vady.
4. Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu, popř. přepravního listu odběratelem. Potvrzením odběratel stvrzuje shodu počtu balíků, popř. výrobků s čísly uvedenými v příslušných dodacích listech.
5. Prodejním dokladem se rozumí vystavená prodejka nebo faktura, kterou odběratel obdrží při převzetí zboží .
6. Vadami zjevnými při převzetí (dále jen „zjevné vady“) se rozumí:
a) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím zboží uvedeným na dodacím listu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn titulů
b) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím balíků uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků skutečně převzatých.
Vadami podle písm. a) a b) není rozpor mezi množstvím zboží dodanýma objednaným, pokud nebyl zjištěn rozpor v těchto ustanoveních uvedený. V takovém případě se plnění Společnosti považuje za dílčí.
7. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, to je vady, které v okamžiku převzetí nesporně existovaly, avšak odběratel je nemohl zjistit ani vynaložením veškerého úsilí.II. Odpovědnost za vady
1. Společnost odpovídá za množství a kvalitu zboží, tedy za to, že zboží je co do množství a kvality totožné se zbožím, které odběratel objednal.
2. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje odběratel podáním reklamace Společnosti
Na žádost spotřebitele Společnost vystaví písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.
3. Odběratel musí učinit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí, na adrese provozovny Společnosti, kde zbožt zakoupil, nebo písemně na adresu sídla Společnosti, tj. Kladská 1194/18, Hradec Králové 500 03  nebo elektronickou e-mailovou adresu motocentrumhk@volny.cz, pokud není dále stanoveno jinak.
4. Záruční doba je pro odběratele-spotřebitele 24 měsíců a pro odběratele-podnikatele s IČ 6 měsíců
III. Zjevné vady
1. Odběratel je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží vedoucí k odhalení zjevných vad.
2. Pro uplatnění práv ze zjevných vad je odběratel povinen reklamaci řádně a nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží doručit Společnosti . Řádným doručením se rozumí faxové sdělení na číslo 495270076 nebo elektronické sdělení na e-mailovou adresu motocentrumhk@volny.cz (pro posouzení včasnosti reklamace je rozhodující doručení reklamace na zboží Společnosti , jehož obsahem musí být:
a) Číslo faktury nebo prodejky
b) Katalogové číslo nebo název produktu
c) Množství chybějícího produktu
3. Reklamace se vyřizuje podle možností Společnosti v co nejkratší době, nejdéle do 30 dnů..
4. Pokud Společnost poskytla odběrateli náhradní plnění a teprve poté vyšly najevo skutečnosti, pro které by nemohla být reklamace uznána, provede dodatečné vyúčtování kupní ceny náhradního plnění.
IV. Skryté vady
1. Odběratel zapisuje skryté vady do reklamačního listu, který musí obsahovat:
a) označení odběratele,
b) označení vadného výrobku s uvedením katalogového čísla a názvu titulu,
c) označení množství vadného výrobku,
d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje,
e) jméno, adresu a podpis kupujícího, který reklamaci uplatnil,
f) datum prodeje reklamovaného výrobku,
g) datum reklamace,
h) podpis odběratele.
2. Reklamace skrytých vad vyřizují zástupci Společnosti na základě obdržení řádně vyplněného reklamačního listu, který je možné doručit e-mailem, faxem nebo poštou.
3. Skryté vady se vyřizují zásadně poskytnutím dobropisu, nebo náhradním plněním.

V. Společná ustanovení
1. Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace Společností. Pokud není dále uvedeno jinak, okamžik poskytnutí náhradního plnění je rovněž okamžikem uznání reklamace.
2. Společnost neuzná reklamaci
a) která nebyla provedena včas,
b) která je provedena o vadě, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží odběratelem.
3. Společnost dále vylučuje z rozsahu své odpovědnosti tyto vady, na něž se nevztahují práva z reklamace:
a) vady obalu výrobku reklamované později než při předání a převzetí,
b) mechanické poškození výrobku kupujícím, popř. nečistoty apod.,
c) u zboží označeného nálepkami s cenami, popř. obaly jiných osob,
d) veškeré další vady uplatněné kupujícím, pokud je zřejmé, že při převzetí zboží nemohly existovat.
4. Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese Společnost
5. Tento reklamační řád platí ode dne jeho vydání do jeho zrušení nebo do vydání reklamačního řádu s pozdějším datem.
6. V dalším se reklamační řízení řídí v případě odběratele ustanovením § 1914 až 1925 a ustanovením § 2099 a 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v případě odběratele spotřebitele navíc ustanovením § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
x
POTŘEBUJETE PORADIT ?
telefon 702 274 059 telefon 731 586 557
e-mailNapište nám