Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Úvodní stanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává společnost MOTOCENTRUM HK, s.r.o., IČ: 49285351 se sídlem Kladská 1194/18, Hradec Králové
500 03, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „SPOLEČNOST“), jako prodávající uvedených produktů, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů, včetně vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Společností a jinou osobou.
 
2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem podmínek nebo na jakémkoli jiném dokumentu nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
3. Tyto podmínky platí i v případě, že Společnost sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nadstandardní dodávky, obchodními podmínkami výslovně nedohodnuté
. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.
  
I.
Použité pojmy a termíny
 
1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti objednávku. Na kupujícího se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek,
s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně určena pouze pro kupujícího spotřebitele.

2. Kupujícím spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti objednávku. Na kupujícího spotřebitele se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, zejména ustanovení, která jsou pro kupujícího spotřebitele výslovně určena.
 
3. Plněním se rozumí zboží dodávané Společností v souladu s jeho předmětem podnikání.
 
4. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v ceníku, popř. v katalogu Společnosti
a opatřeny cenou a popř. objednávkovým číslem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech. 

5. Nadstandardním zbožím se rozumí zboží neuvedené v ceníku, (popř. uvedené v ceníku s poznámkou „pouze na objednávku“), které Společnost dodává podle zvláštních ustanovení těchto obchodních podmínek.
 
6. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči s cílem obdržet od něho plnění.

Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje, které je kupující povinen uvádět správně a pravdivě:
a) jméno a příjmení, popř. firma kupujícího,
b) bydliště, popř. sídlo kupujícího,
c) dodací a fakturační  adresa, jsou-li odlišné od bydliště nebo sídla kupujícího,
d) IČO a DIČ kupujícího,
e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,
f)  druh zboží a jeho množství,
g) označení zboží podle položek ceníku Společnosti 

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Společnost oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku.
 
V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je Společnost oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.
 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Splněním Společnost v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána Společností jako formulář ať již v písemné, elektronické či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři.
 
7. Dodávkou či splněním objednávky Společností (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak.
 
8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna  v souladu s Reklamačním řádem Společnosti, který je nedílnou součástí těchto podmínek.
 
9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III podmínek.
 
10. Termín splatnosti je den, který určila Společnost a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet Společnosti   nebo této společnosti uhrazena v hotovosti.
 
11. Ceníkem se rozumí oficiální přehled o cenách titulů v nabídce Společnosti ve znění jeho doplňků. Společnost si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle Společnosti nebo  umístění ceníku na stránky internetového obchodu www.motocentrumhk.cz. O vydání ceníku Společnost  zveřejní informaci na stránce www.motocentrumhk.cz.
 
12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že Společnost nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že Společnost po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Nedojde-li ke splnění Společností v přiměřené dodatečné době, sdělí Společnost kupujícímu nejbližší možný náhradní termín dodání, popř. navrhne zrušení objednávky.
 

 II.
Dodací podmínky
 
1. Předmětem koupě je zboží dodávané Společností. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle ceníku nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného Společností , popřípadě vygenerováním objednávky v on-line systému (e-shopu)
  Společnost se zavazuje poskytovat informaci o vydání nových ceníků alespoň zveřejněním na internetové stránce. 

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou na adresu
Kladská 1194/18, Hradec Králové 500 03, faxem na číslo 495270076, formou přenosu dat po síti INTERNET prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněném na webové stránce www.motocentrumhk.cz nebo telefonicky na číslo 495270075. V případě objednávky jinou než písemnou formou si Společnost vyhrazuje právo  neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.
Objednávku nadstandardního zboží je objednavatel povinen učinit vždy v písemné formě.
V případě, že kupující zvolí zaslání objednávky Společnosti prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněném na webové stránce, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Společnost neprodleně po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzení přijetí objednávky dle předchozí věty není akceptací objednávky ze strany Společnosti 
 
3. Společnost je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči Společnosti splatné ke dni vystavení objednávky.
 
4. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, přepravní služby
(PPL CZ s.r.o, nebo Uloženka s.r.o.) podle uvedených cen za dopravu. Převzetí zboží potvrdí kupující zaměstnanci Společnosti na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího s uvedením jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje a datum převzetí. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení o dodání zboží  s údaji na objednávce. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.
 
5. Pokud kupující nesdělí jinou adresu k provedení dodávky Společnosti , platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres  může Společnost splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.
  
6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat Společnost o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje Společnost jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.
 
7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla Faktura.

Faktura obsahuje:
- identifikaci kupujícího dle kupní smlouvy
- číslo objednávky kupujícího
- předmět plnění  a ceny za jednotlivé položky
 

III.
Kupní  cena a platební podmínky
 
1. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře, popř. dodacím listě. Kupní cena je cenou zboží, balné a poštovné, popř. dopravné  je účtováno zvlášť, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Společnosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Ceny zboží uvedené v ceníku, popř. katalogu Společnosti jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tím není omezena možnost Společnosti uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Veškerá prezentace zboží uvedené v ceníku, popř. katalogu Společnosti je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. 

Kupující je s ceníkem seznámen.
 
2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění). Společnost nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případů uvedených čl. VII. podmínek.
 
3. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:
a) jméno a příjmení, popř. firmu kupujícího,
b) sídlo nebo místo podnikání kupujícího,
c) IČO a DIČ kupujícího,
e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
f) datum splatnosti,
g) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, pokud se nejedná o sběrnou fakturu,
h) uvedení celkové ceny bez DPH,
i) DPH,
j) uvedení celkové částky k úhradě,
k) číslo dodacího listu, pokud byl vystaven zvlášť,
l) zákaznické číslo, pokud je přiděleno.

4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a na základě faktury zaslané Společností kupujícímu, může kupující uhradit Společnosti následujícími způsoby:
a) v hotovosti v provozovně Společnosti 
b) bezhotovostně převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře;
c) dobírkou s platbou přepravci


V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti 

5. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je Společnost oprávněna na něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky denně po dobu prvních 30 dnů prodlení.  Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je Společnost oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné kupní ceny a je rovněž oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.
Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu Společnosti nebo po dohodě s ní  a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

 
 
IV.Práva z odpovědnosti za vady,
záruka

 
1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Společnosti , který je nedílnou součástí těchto podmínek. Pro zveřejnění reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejně ustanovení o zveřejnění těchto podmínek.
 
 2. Pokud není ceníkem stanoveno něco jiného, Společnost poskytuje na veškeré zboží záruku  v délce 6 měsíců právnickým osobám a 24 měsíců fyzickým osobám od předání a převzetí, pokud není výrobcem poskytována záruční doba jiná. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně opravou nebo výměnou zboží nebo jeho části.
 

V.
Vrácení zboží
 
Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za
podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené. Při splnění uvedených podmínek se Společnost zavazuje zboží převzít zpět a vystavit příslušným způsobem upravenou fakturu nebo dobropis. To neplatí, pokud se jedná o nadstandardní zboží dle čl. I. odst. 5 .
 

VI.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele.


1. Ustanovení této části podmínek se vztahuje pouze na kupujícího spotřebitele.

2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 2 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží
. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Společnosti odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel doručit na adresu provozovny Společnosti či na adresu elektronické pošty Společnosti.

5. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy je kupující spotřebitel povinen vrátit Společnosti zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Společnosti , a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy mu Společnost vrátí nejpozději do 7 dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího spotřebitele přijal.
Společnost je oprávněna vrátit kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí Společnost kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí.

7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Společností a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím Společností vrátit i poskytnutý dárek.


VII.
Zvláštní ustanovení o nadstandardním zboží a nadstandardních službách
 
1. Nadstandardní zboží (např. motocykly) se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo písemné kupní smlouvy. Na výzvu  Společnosti k  zaplacení finanční zálohy je kupující povinen ji složit následně po potvrzení objednávky a vystavení zálohové faktury  na účet Společnosti . Záloha bude odečtena v konečné faktuře z celkové ceny objednaného zboží.
 


VIII.
Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Poučení o zpracování osobních údajů můžete otevřít po kliknutí na tento odkaz: Poučení o zpracování osobních údajů


IX.
Ostatní ustanovení
 
1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
 
3. V případě, že dojde mezi společností Motocentrum HK a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: 
adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz 

Pro zahraničí: Platforma pro řešení sporů online byla Evropskou komisí spuštěna na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Společnost je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

6. Společnost není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
7. Strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto podmínek především dohodou.  Všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů, jež se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, budou rozhodovány příslušným soudem. 
 
8. Společnost je oprávněna obchodní podmínky kdykoliv měnit nebo doplňovat. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce Společnosti www.motocentrumhk.cz nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. Novější podmínky ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.x
POTŘEBUJETE PORADIT ?
telefon 495 270 075 telefon 731 586 557
e-mailNapište nám